Het Consulentschap Natuurbehoud Groningen van het Staatsbosbeheer heeft een gestencild verslag uitgegeven van de bewaking, gedurende de vogelbroedseizoenen 1978 en 1979, van de onbewoonde Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Gezien de groeiende belangstelling voor onder andere de avifaunistische gegevens van beide Waddeneilanden werd besloten de verslaglegging niet langer intern te houden. Het verslag bestaat uit 23 pagina’s en negen bijlagen met gegevens over de broedvogels, hoogwatertellingen, geringde en doodgevonden vogels, waarnemingen van zeehonden en diversen, bezoekers en verstoringen. De bewaking vond plaats door 2 tot 4 medewerkers per eiland in de periode van half mei tot begin augustus, gedurende de weekeinden. De bewaking diende zowel de belangen van het natuurbehoud als die van de Rijkswaterstaat. Natuurwetenschappelijk bezien zijn beide eilanden, onder meer ornithologisch en botanisch, zeer waardevol. In 1979 werden op Rottumerplaat circa 250 broedparen van de Grote Stern geteld. Ook broeden op beide eilanden Noordse Sterns en Dwergsterns, Gedurende de bewakingsperiode kan het aantal vogelsoorten dat deze eilanden aandoet oplopen tot 150 à 200 vogelsoorten (inclusief circa 25 broedvogelsoorten). Het verslag werd samengesteld door W. Weijman. Nadere inlichtingen over dit verslag zijn verkrijgbaar bij de consulent Natuurbehoud bij het Staatsbosbeheer, drs. J.J. Hooft, Engelse Kamp 6 (postbus 30027), 9700 RM Groningen, 050 – 239 111. (doorkiestelefoon 2338).