Omdat gegevens over de voedselkeuze van de Ekster (Pica pica) in Nederland nihil zijn werd in 1979 in het Noordhollands Duinreservaat een onderzoek gestart naar de oecologie van de Ekster. Dit onderzoek, waarbij met name naar de voedselkeuze van de Ekster werd gekeken, is ontstaan uit de behoefte over meer concrete gegevens te kunnen beschikken in verband met het beheer van het Noordhollands Duinreservaat. Het Noordhollands Duinreservaat (NHD) is gelegen in de provincie Noord-Holland tussen IJmuiden en Bergen. In verband met het beheer van natuurgebieden worden jaarlijks vele Eksters en andere kraaiachtigen afgeschoten. Dit omdat de Ekster en zijn familieleden als schadelijk voor de broedvogelstand staan aangeschreven bij vele jagers en natuurbeheerders. Onder schadelijk verstaat men dan dat als gevolg van predatie bepaalde soorten sterk in aantal zouden afnemen, wat met name voor de zangvogels zou gelden.