Geïnspireerd dooreen voorgaand artikel van L.S. Buurma is een elementaire beschouwing gewijd aan de mogelijke bedreiging van (trek)vogels door windturbine parken van de toekomst. Een eerste orde schatting van de kans op catastrofes leidt tot onthutsende prognoses en inzichten: bijvoorbeeld dat het grootschalige Plan Lievense in zijn huidige vorm onaanvaardbaar is. Zijn er geen andere wegen om windenergie te benutten. Bij iedere te overwegen winning van deze energie dient bij voorbaat uitgesloten te zijn dat er meer dan incidentele vogelslachtoffers vallen. Bij het Plan Lievense heeft deze overweging kennelijk geen rol gespeeld.