Door gebrek aan onderhoud en door onoordeelkundige houtkap raken veel mooie Nederlandse landschappen in verval. Vrijwilligers hebben daarop al veelvuldig de aandacht gevestigd met hun acties voor een beter beheer van knotwilgen, houtwallen, hoogstamboomgaarden, heidevelden en dergelijke. Natuurbeschermingsorganisaties hebben bovendien in 1978 al gewezen op het belang voor de werkgelegenheid. Teneinde de medewerking van de grondeigenaren te verkrijgen en de uitvoering van het werk is een organisatie noodzakelijk. De richting, waarin die organisatie zich dient te ontwikkelen, is uitgestippeld in het beleidsplan van het Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer (LONL). De provinciale stichtingen voor natuur- en landschapsbeheer spelen een coördinerende rol tussen vraag en aanbod van werk. Om inzicht te krijgen in lokale behoeften introduceert het plan van het LONL ook gemeentelijke landschapsbeleidsplannen. Een eenvoudige landschapsvisie verschaft inzicht, waar naast onderhoud, restauratie enig bijplanten noodzakelijk is. Het Beleidsplan (53 bladzijden, geïllustreerd) van het LONL kan worden besteld door overmaking van f 10,-- op postgiro 9933 ten name van 'Natuurmonumenten', ’s-Graveland, onder vermelding van 'Beleidsplan LONL’.