Wanneer de broedvogels van boomgaarden aan de orde komen, wordt altijd gewezen op de rijke vogelbevolking van hoogstamboomgaarden en de geringe ornithologische waarde van de laagstamboomgaard. De huidige ontwikkelingen in de fruitteelt zijn gericht op het streven naar laagstam, waardoor de teelt nog rendabel wordt. Broedvogelgegevens uit deze voor ornithologen onaantrekkelijke terreinen zijn schaars en als zij er wel zijn, veelal anecdotisch. Van 1969 tot 1979 is een laagstamboomgaard in Friesland jaarlijks geïnventariseerd op het voorkomen van broedvogels. De boomgaard ligt in Koĺumerpomp tegen de dijk van het Lauwersmeergebied en is 46 ha groot. De buitenzijde bestaat uit dubbele elzensingels. Het binnengedeelte wordt in percelen verdeeld door sloten met dubbele rijen elzen. Haaks hierop staan dubbele rijen populieren. De totale lengte aan bomen is circa 9 km.