In een stage-rapport (februari 1983) samengesteld door Irma Zanders en uitgegeven door Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie Limburg (gestencild, 42 bladzijden en 2 bijlagen, waaronder een lijst van aldaar voorkomende vogelsoorten) wordt met nadruk geconcludeerd dat de windsingels in Hooge Heide gespaard moeten blijven voor de Ortolaan, die daar nog voorkomt. Daarom wordt bij de ruilverkaveling Melderslo aanbevolen de volgende teelten en/of bedrijfsvoering voor Hooge Heide niet door te voeren: grootschalige akkerbouwbedrijven met verbouw van stuiftegevoelige gewassen, zoals suikerbieten en grassen en rundveebedrijven met daaraan verbonden weidebouw en maisteelt. Hooge Heide is thans een onbebouwd landbouwgebied, gelegen aan de westzijde van de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Het gebied is gelegen in de gemeente Grubbenvorst, tussen Horst en Lottum, Hoewel dit gebied van oorsprong een open karakter heeft, maken de windsingels het nogal kleinschalig. J.T.