Talloze vragen betreffende het doen en laten van de vogelwereld als onderdeel in het kultuurlandschap, dus in de directe omgeving van de mensen, laten zich vaak nog niet naar wens beantwoorden. De inpassing van de vogels in de levensvoorwaarden van het kultuurlandschap is een veelzijdig en ingewikkeld probleem. De verbreiding van de afzonderlijke vogelsoorten en de structuur van de vogelgezelschappen als deel van de levensgemeenschappen is het resultaat van antwoorden van uitermate compliceerde organismen op gegevens van het milieu, die in het moderne kultuurlandschap in toenemend tempo veranderen. Deze resultaten in vereenvoudigde vorm in enige deelaspecten samenvattend te beschrijven en de uitkomsten van vele gespecialiseerde onderzoekingen te vergelijken is de grondgedachte van een kortgeleden verschenen boek over vogels in het kultuurlandschap. De schrijver heeft een groot aantal problemen, die in de loop der tijd door onderzoekingen van veldornithologen zijn gepubliceerd, bij elkaar gebracht en van eigen commentaar voorzien. De bedoeling van het boek is veldonderzoekers te helpen en te animeren allerlei aspecten en vooral om aan leemten in de beschikbare kennis niet voorbij te gaan. De auteur draagt zo’n grote hoeveelheid van gegevens aan (31 bladzijden met litteratuuropgaven!) dat er in dit korte bestek niet voldoende op de tekst kan worden ingegaan. Bepaalde facetten worden op grondige Duitse wijze geheel uiteengerafeld. Ook aan onze Nederlandse broedvogelatlas (bladzijde 155) wordt de nodige aandacht besteed. Voor de ornithologische onderzoeker worden hierin echter zo’n groot aantal problemen ’losgemaakt’, dat het zonder meer een werk is dat sterk aangeraden wordt om te raadplegen.