Sinds het begin van de jaren zeventig wordt door de Dienst ’s Lands Bosbeheer en de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) bijna jaarlijks de Surinaamse kust verkend. Naast lokalisatie van reigerkolonies wordt in verband met beschermingsmaatregelen speciaal aandacht besteed aan de broedkolonies van de Rode Ibis. De verkenningen worden gedaan vanuit een laagvliegend sportvliegtuigje. Vliegend op een hoogte van 150-200 m zijn de kolonies goed waar te nemen en de aantallen nesten redelijk te schatten. De soort broedt alleen in jonge parwa (Zwarte Mangrove) Avicennia germinans. die vanuit de lucht goed te onderscheiden is van oudere parwa. Het Actie-Comité van Het Vogeljaar blijft gelden bijeenbrengen om de Rode Ibis te kunnen helpen. Wij danken diegenen, die reeds op onze vorige noodkreet om financiële hulp reageerden. Hierdoor waren wij in staat een speciale tocht naar Frans-Guiana te bekostigen, waarover wij in ons volgende nummer nader zullen berichten. Er werden onthutsende feiten vastgesteld en daarom blijven wij ten behoeve van de Rode Ibis gaarne giften ontvangen op ons gironummer 638 498 ten name van Actie-Comité Het Vogeljaar, Hilversum, onder vermelding ’Hulp voor de rode ibis’. Van de ontvangen giften zullen in de eerste plaats een groot aantal overdrukken (met Franse en Engelse samenvattingen) worden verspreid in binnen- en buitenland van ons artikel over de ’rode ibis-expeditie’, dat in het volgende nummer zal verschijnen. Uw hulp is werkelijk nodig! J.T.