In de monografie van de Kerkuil ligt het accent op de broedbiologie en de prooidieren. Onder vermijding van al te veel details wordt een zo volledig mogelijk beeld van de Kerkuil gegeven. De gegevens zijn afkomstig uit eigen onderzoek, aangevuld met die uit de litteratuur (Sparks & Soper, Braaksma, De Bruijn). Het onderzoeksgebied van de auteur omvat weliswaar de gehele provincie Friesland, maar is geconcentreerd op Beetsterzwaag en omgeving, waar de schrijver gedurende een jaar van dag tot dag een broedpaar heeft bestudeerd. De, vaak unieke, illustraties zijn voor het grootste deel afkomstig uit dit onderzoek. In de hoofdstukken over de oorzaken van de achteruitgang van de Kerkuil en de beschermingsmogelijkheden hoopt de auteur iedereen te kunnen overtuigen, dat er wat gedaan moet worden om deze mooie vogel voor ons land te behouden. Opvallend is dat, evenals bij de Bosuil, een zeer hoog percentage van de doodgevonden dieren slachtoffer van het verkeer is geworden. Bovendien wordt sterk aangedrongen op strenge maatregelen tegen moedwillige vervolging. Nog steeds blijkt het dat er enorm veel uilen clandestien worden geprepareerd om als opgezette vogel bij iemand in de huiskamer te pronken.