U heeft het inmiddels uit de media uitvoerig kunnen vernemen. Door diverse organisaties en instellingen is de Ortolaan als de Vogel van het Jaar 1984 gekozen. Het is een poging om wat meer aandacht te krijgen voor een welhaast vergeten vogelsoort met speciale biotoopeisen. Het gaat niet goed met veel vogelsoorten van het oude boerenland op de zanderige hoge droge bodems. Niet alleen in Nederland, neen overeen veel uitgestrekter gebied! De aftakeling van de soortenrijkdom in dit type gebied is een Europees gebeuren! Lang niet alle oorzaken zijn bekend, maar het is duidelijk dat de grote veranderingen in de landbouw een belangrijke invloed hebben. Immers, de vogels moeten in onze streken voldoende jongen groot kunnen brengen om zichzelf als soort redelijke overlevingskansen te geven. Het eerst verdwijnen de meest gespecialiseerde vogelsoorten daar waar grote verandering in de structurenrijkdom is opgetreden. De heggen en houtwallen-problematiek is bekend. Maar heeft men wel eens gedacht aan de gevolgen van de veranderde bodemstructuur door wijziging van grondbewerking/bemesting in de laatste jaren? Is er wel eens gedacht aan de invloed die allerlei methoden en cultuurwijzigingen in de landbouw op vogelpopulaties hebben?