In 1982 werd door het project Ecologische en Economische Betekenis van Vogels van de stichting Mondiaal Alternatief een brief gezonden aan de Directeur-Generaal van het D.G. Milieuzaken van de Europese Commissie. Het was een verzoek om dringend initiatieven te ontwikkelen die op korte termijn zouden moeten leiden tot het onderbrengen van de Ortolaan (Emberiza hortulana) op bijlage I van de EEG-Vogelrichtlijn (79/409 EEG) (6, 12). Het onderbrengen van de Ortolaan in deze bijlage brengt de soort onder werking van artikel 4 van deze vogelrichtlijn. Lid 1 van dit artikel stelt: 1. Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen kunnen voortbestaan en zich voortplanten. In dat verband wordt gelet op; a) soorten, die dreigen uit te sterven b) soorten, die gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen van het leefgebied c) soorten, die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij slechts plaatselijk voorkomen d) andere soorten, die vanwege de specifieke kenmerken van hun leefgebied speciaal aandacht verdienen (12)*).