In een eerder artikel werd door de opsteller beloofd in te gaan op de punten a), b), c) en d) van Lid 1 van artikel 4 van de EEG-Vogelrichtlijn (79/409 EEG; Maréchal 1984). De bedoeling hiervan is tweeledig. Het geven van in- en overzicht van de problemen waar de soort mee heeft te maken en om aan te tonen, dat er meer dan voldoende bekend is over de achteruitgang om de soort met onmiddellijke ingang op bijlage I van genoemde vogelrichtlijn te doen plaatsen.