De meeste vogelaars zullen de naam Sovon associëren met atlasprojecten en verspreidingskaarten. Minder bekend is dat Sovon zich ook bezighoudt met monitoringonderzoek. Aan dat laatste willen wij nu aandacht schenken. Monitoring is een engelstalige term waar geen goede Nederlandse vertaling voor bestaat. Je zou het begrip monitering misschien het best kunnen omschrijven als het type onderzoek dat de aantalsontwikkeling van vogels in de loop van de tijd registreert. De bij iedereen welbekende watervogeltellingen kun je bijvoorbeeld een vorm van monitoringonderzoek noemen. In 1978 vatten Sovon en het Centraal Bureau voorde Statistiek (CBS) het plan op een project te beginnen dat tot doel heeft gegevens te verzamelen over de aantalsontwikkeling van de gewone wintervogels. Het onderzoek kreeg de naam Punt-Transect-Tellingen-project (afgekort PTTproject), naar de gehanteerde telmethode. Sovon zou gaan zorgen voor de organisatie van het veldwerk, terwijl het CBS de verwerking van het cijfermateriaal voor haar rekening nam.