In ’Natura’ 81 (9): 276-283 verscheen een artikel van Klaas van Dijk & Piet Zumkehr getiteld ’Roofvogels in Friesland en Groningen’, dat al eerder in ’Noorderbreedte’ VI-3/1982 was opgenomen. In dit artikel wordt de verspreiding van een aantal stootvogels (Blauwe Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk) besproken. In totaal zijn in het onderzoek in die provincies, dat in december 1980 en februari 1981 plaatsvond, twaalf soorten betrokken, die bij ons in de wintermaanden voorkomen. De aantallen waargenomen vogels zijn in een tabel weergegeven. Van de Buizerd werd het grootste aantal waargenomen. Opvallend was dat in de provincie Groningen meer Torenvalken werden waargenomen dan in Friesland. De Lauwersmeer is een belangrijk overwinteringsgebied voor de Blauwe Kiekendief. De auteurs zeggen dat de verspreiding van de verschillende stootvogelsoorten over de beide noordelijke provincies een aanduiding kan zijn van de voedselsituatie in de verschillende gebieden.