Het ornithologisch rijke plassengebied bij Nieuwkoop en Noorden heeft er weer een soort als broedvogel bij. In 1982 is met zekerheid het broeden van de Aalscholver vastgesteld in De Pot. De Pot is het beboste petgatengebied in het oosten van het plassengebied. Het bos is deels aangeplant, deels uit met opzet verwaarloosd rietland ontstaan. ’Thans zijn vrijwel alle legakkers begroeid met bomen, vooral met Zwarte Els, doch ook met Zachte Berk. Op de grotere percelen komen nog vrij uitgestrekte wilgen-, sporkehout-, appelbes- en braamstruwelen voor’ (Den Held 1976). Door de sterke afwisseling van open water en moerasbos heeft De Pot een rijke structuur. Juist deze boeiende en fraaie structuur is er met delust die in dit deel van het reservaat gehandhaafd wordt de oorzaak van dat in De Pot veel vogelsoorten voorkomen. Als broedgebied is De Pot vooral van belang voor de kolonievogels Blauwe Reiger en Purperreiger. Jaarlijks nestelen deze reigersoorten bier in grote aantallen. Soorten als Kwak en Lepelaar, die ook vaak in moerasbossen broeden, laten het in De Pot eigenlijk afweten. Beide soorten hebben de laatste decennia wel in De Pot gebroed maar ’slechts’ incidenteel. Het ziet er naar uit dat het plassengebied met de omringende weilandpolders voor deze soorten van weinig belang is.