Het interessante van een buizerdstudie is het gegeven, dat Buizerden als een van de weinige vogelsoorten, individueel te onderscheiden zijn door hun grote verscheidenheid in kleurtekening en lichaamsbouw. Hierdoor krijgt men de kans, om zonder gebruik te maken van merktekens, buiten de broedtijd individuele exemplaren gedurende een langere periode te observeren. In het onderzochte gebied komen in de maanden april tot en met september geen standbuizerds voor. Aangenomen kan worden, dat de exemplaren die zijn waargenomen in de periode van oktober tot en met maart, overwinterende Buizerden zijn, afkomstig uit noordelijke streken.