Er bestaan plannen om het spaarbekken aan de Baanhoekweg te Dordrecht open te stellen voor windsurf-activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat op vele plaatsen spaarbekkens voor windsurfen zijn opengesteld. Mijn vraag aan de lezers van ’Het Vogeljaar’ is of iemand voorbeelden kent van spaarbekkens in Nederland, die voor windsurfen zijn opengesteld? Zo ja, zijn er dan gegevens over de invloed die dit windsurfen op de vogelstand heeft of heeft gehad? Zo neen, beschikt iemand over gegevens (informatie of rapporten) waarin de onverenigbaarheid van windsurfen en watervogels wordt aangetoond? Alle reacties en informaties worden graag ontvangen door ondergetekende. Gemaakte onkosten voor kopiëren kunnen worden vergoed.