De grootte van de Nederlandse purperreigerpopulatie voor de jaren 1984 en 1985 is op respectievelijk circa 250 paren geschat. De dalende lijn van na 1979 zet zich nog steeds voort, De laatste twee jaren is de populatie jaarlijks met 16,7% verminderd. De verdeling van de populatie over de verschillende kolonies is opmerkelijk. Er zijn kolonies die in 1985 niet of nauwelijks zijn achteruitgegaan. Dit geldt voor De Wieden, Nieuwkoop en Ameide. Andere kolonies daarentegen zijn sterk verminderd, zoals de Weerribben, het Zwarte Meer en vooral het Naardermeer. Ten opzichte van de koloniegemiddelden over de periode 1971 tot en met 1979 valt op dat in de Kop van Overijssel en in het Nieuwkoopse plassengebied de aantallen met 60 a 70% zijn gereduceerd, terwijl in het Vechtplassengebied deze reductie meer dan 90% bedraagt.