Op 21 februari 1986 werd een nieuw vogelperiodiek getiteld ’Drentse Vogels’ gepresenteerd. Dit nieuwe vogelblad bevat nieuwe onderzoekingen en inventarisaties in Drenthe. Het is een actueel vervolg op het in 1982 uitgegeven standaardwerk ’Vogels van Drenthe’. In ’Drentse Vogels’ staan artikelen van vogelkundige aard, die zowel voor natuurliefhebbers en landbouwers als professionele natuurbeheerders van belang zijn. De resultaten van wintertellingen worden weergegeven, onder meer van de ganzen in Drenthe. Gekeken is ook naar het broeden van Kokmeeuwen en Geoorde Futen in de provincie. Veel kleinschaliger is een studie naar het voorkomen van de Zwarte Roodstaart als broedvogel in Hoogeveen. Het onderzoek naar nesten van de Blauwe Reiger (die in tientallen kolonies in deze provincie voorkomt) geeft een beeld van de aantalsschommelingen. Opmerkelijk is het overzicht van de weidevogels in Drenthe gedurende de periode 1975-1982. Een vijftal weidevogelsoorten is in bijna alle onderzochte gebieden achteruit gegaan. De jarenlange achterstand in de ornithologische kennis van de provincie Drenthe is de laatste jaren met sprongen ingehaald. Drentse Vogels 1. Redaktie en lay-out: Arend J. van Dijk, Henk Nijmeijer, Edward Soldaat & Yzaak de Vries. Vele figuren, tabellen en pentekeningen, 99 bladzijden (december 1985). Verkrijgbaar door overmaking van f 14,95 (inclusief verzendkosten) op gironummer 3 870 292 ten name van de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe, Bronlanden 28, 9743 KT Haren.