Abrupt draait de auto de berm in, openzwaaiende portieren, vier naar buiten drommende vogelaars die gehaast de kijker in de zelfde richting heffen. Stellig een niet alledaagse vogel òf een soort over de identiteit waarvan in de auto een discussie oplaaide. Is het laatste het geval dan volgen voor de toehoorder boeiende momenten, waarin het hem onder andere duidelijk wordt dat ook in vogelaarskringen een zekere mate van hiërarchie niet bij voorbaat is uitgesloten. Want degene die de kwestieuze vogel het eerst op naam weet te brengen, rekent op enig aanzien onder zijn maats. Maar een al te weinig overwogen, nog maar uit eerste indrukken opgebouwde diagnose kan er toe leiden dat die vlot uitgeroepen vogelnaam weer snel teruggehaald moet worden. Overkomt dat de man regelmatig dan loopt hij het gevaar dat hij als een avifaunistische baron von Münchhausen te boek komt te staan... Hij doet er goed aan dat te vermijden. Meestal blijkt degene die zijn mond weet te houden tot hij alle kenmerken heeft geregistreerd, uiteindelijk met de juiste determinatie op de proppen te kunnen komen. Maar ook al worden natuurlijk uit jeugdige overmoed, onervarenheid of door andere oorzaken determinatievergissingen gemaakt, ook de meest ervaren veldwaarnemer is niet onfeilbaar.