In het broedseizoen 1986 worden halfwas jongen van de Kluut gemerkt met aluminium ringen van het Vogeltrekstation te Heteren die met gekleurde tapes zijn beplakt. Behalve dat er wordt getracht gegevens te verkrijgen over de verspreiding buiten het broedgebied is het ook van belang te weten te komen of tweedejaars vogels al tot broeden komen en op welke afstanden dit van de oorspronkelijke kolonies gebeurt. De tapes zijn zodanig aangebracht, dat ze van een afstand op pootvlaggetjes lijken. In het Deltagebied wordt rode, gele en blauwe tape gebruikt, langs de Friese Waddenkust bij Holwerd wordt witte tape gebruikt. Bij elke waarneming van een gemerkte Kluut is het van belang te noteren of de vogels links of rechts boven het loopbeen zijn geringd. ledereen die een dergelijk geringde Kluut waarneemt, wordt verzocht ons dit te berichten met vermelding van datum, tijd, plaats, omstandigheden en grootte van de groep waarin de vogel zich bevond. Elke inzender ontvangt later een verslag van de verkregen resultaten.