De Huiszwaluw kent in ons land een vrij ruime verspreiding. Ook in het Gooi en de directe omgeving is het een vrij talrijke broedvogel. Voor veel inwoners van het Gooi zal de terugkomst van de Huiszwaluw in het voorjaar dan ook een vertrouwd verschijnsel zijn. Toch zullen er zeker ook heel veel mensen in het Gooi zijn, die deze soort maar zeer zelden of zelfs helemaal nooit te zien krijgen. Dat kan waarschijnlijk gedeeltelijk komen, doordat de Huiszwaluw een typische kolonievogel is, die slechts vrij plaatselijk nestelt. De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, die nu al bijna twintig jaar actief is, heeft in die periode, ook van deze soort al heel wat gegevens verzameld. Veel van deze gegevens betreffen individuele waarnemingen van overvliegende of foeragerende Huiszwaluwen of kleine groepjes van deze vogels. Deze gegevens zijn door vele leden van de werkgroep bijeengebracht. Het zijn in de regel veldwaarnemingen. Uit dit soort gegevens kunnen wij bijvoorbeeld een indruk krijgen van de verspreiding in het werkgebied of van het trekgedrag.