In ’Het Vogeljaar’ 29 (6): 332 kondigden wij de ’Inventarisatie-atlas’ van het Staatsbosbeheer aan. Thans zal zeer binnenkort een herdruk van deze atlas verkrijgbaar zijn. Uitvoering, prijs en gebruik zijn gelijkgebleven, wel zijn de kaartbladen vervangen voor zover nieuwe bladen beschikbaar zijn gekomen tot eind 1986. Essentieel voor het opzetten van een databank, met gegevens over de geografische verspreiding van flora en fauna, is een uniforme en onderling vergelijkbare methode voor de weergave van de plaats van waarneming. Daarvoor zijn verschillende systemen in gebruik. Om deze systemen voor iedereen op landelijke schaal toegankelijk te maken heeft het Staatsbosbeheer indertijd het initiatief genomen om, in samenwerking met de Topografische Dienst, een speciale atlas van Nederland te maken. De kaarten zijn op de schaal 1 : 80.000 weergegeven. De atlasblokken staan met bijbehorend nummer op de kaarten in groene steunkleur aangegeven. Tevens worden er de kilometerblokken op aangegeven. Het is verheugend dat de in juni 1981 verschenen atlas nu binnenkort in herdruk zal verschijnen.