Aan de rand van Haarlem, tussen het dorp Spaarndam en de stad ligt een veenweidegebied, bekend als de Hekslootpolder (ook wel kortweg Heksloot genoemd). Deze 164 ha grote polder bestaat grotendeels uit grasland, afgewisseld door enkele plasjes, rietkragen en kleine stukjes moeras. Het gebied kent een onwaarschijnlijk hoge weidevogelstand en is tevens van groot belang als doortrek en overwinteringsgebied voor ondermeer eenden en steltlopers. Het gebied wordt al jarenlang bedreigd door enerzijds plannen van de gemeente Haarlem om een deel van de polder te bestemmen voor woningbouw, anderzijds door plannen van het recreatieschap Spaarnwoude om de polder in te richten voor intensieve recreatie. Reden genoeg voor een aantal verontruste buurtbewoners en natuurbeschermers (uit de Vogelwerkgroep Haarlem) om de handen ineen te slaan. Dit resulteerde in de oprichting van de vereniging ’Behoud de Hekslootpolder!’ op 2 april 1985. De vereniging groeide snel tot meer dan 300 leden begin 1987 en beschikt over enkele actieve werkgroepen. Haar doel is het bevorderen van de instandhouding van het gebied met behoud en zo mogelijk verbetering van de milieu-ecologische waarden. Een van de middelen daartoe is het in bredere kring bekendheid geven aan de waarden van de Hekslootpolder, onder meer door het publiceren van artikelen als deze.