Het aantal nesten van de Purperreiger in Nederland is voor de jaren 1985 en 1986 geschat op respectievelijk circa 280 en circa 290 nesten. De sterke achteruitgang van het begin van de jaren tachtig is tot stilstand gekomen. Het ziet ernaar uit dat er de laatste jaren een zekere stabilisatie is opgetreden. De grootste Nederlandse kolonie, die van het Nieuwkoopsche-Plassengebied, vormt hiervan een fraai voorbeeld met in 1984 tot en met 1986 respectievelijk 102 en 103 nesten! De bezetting van de kolonies Ameide en Zwarte Meer wijkt sterk af van het landelijk beeld. Dit komt doordat er te veel drassig overjarig Riet gemaaid was, zodat de Purperreiger in deze kolonies met een groot gebrek aan nestelgelegenheid te kampen had. Het Zuidhollands Landschap heeft toegezegd dat er in de winter 1986-1987 geen Riet in en bij de kolonie Ameide gemaaid zal worden. De achteruitgang in de kolonies Ameide en Zwarte Meer is voor een deel, misschien wel grotendeels, gecompenseerd door een toename in de Kolonies Naardermeer, De Wieden en De Weerribben. Voor het eerst sinds 1972 hebben er geen Purperreigers gebroed in Botshol. Verder bestaat de indruk dat de Purperreiger in verschillende gebieden steeds minder in kolonies en steeds meer verspreid gaat broeden. Het is de bedoeling om in een apart artikel op laatstgenoemde ontwikkelingen terug te komen.