In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het landschap, de flora en de fauna en vooral de avifauna van het in Zuidwest-Drenthe liggende heidegebied ’Doldersummerveld Veld’. Gegevens van broedvogelinventarisaties uit de periode 1967-1982 en van biotoopkeuze en milieu-eisen van broedvogels vormen de basis voor de beschrijving van de vogelstand en de bestandsontwikkelingen. Minstens 98 vogelsoorten hebben één of meermalen op het Doldersummer Veld gebroed en het totale aantal daar waargenomen soorten bedraagt 178 vogelsoorten. De schommelende broedvogelstand houdt gelijke tred met het wisselende waterpeil. De stand van vogels die gebonden zijn aan open heide, is in de loop der jaren toegenomen, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de toegenomen openheid en variatie en met het stoppen van de ontwatering. Het Doldersummer Veld heeft een belangrijke functie als gezamenlijke slaapplaats van zeker veertien winter- en trekvogels (onder meer Rietgans, Grutto, Regenwulp, Graspieper en Spreeuw).