Op zaterdag 16 mei 1987 werd door de Vogelwacht Uden en Omstreken op de recreatieplas ’Het Hemelrijk’ een vrij vogelreservaat geopend. In dit reservaat was tevens een kunstmatige oeverzwaluwenwand aangelegd. In die wand broedden in 1986 21 paren Oeverzwaluwen. Dit jaar waren het er al 56 broedparen. Ook waren er in de oeverzone broedgevallen van Dodaars en Kleine Plevier. Voorts wordt het gebied door verscheidene andere vogelsoorten als rust- en foerageergebied gebruikt. De oppervlakte beslaat slechts enkele hectares. Het geheel is aan de waterzijde voor recreanten afgeschermd door drijfbalken. De aanvaarding van het reservaat door recreanten en vogels laat zien dat het mogelijk is om in (voormalige) zandwinningsprojecten, ook als daarin recreatie wordt bedreven, ruimte voor vogels te creëren. Het verdient aanbeveling om na te gaan waar in ons land mogelijkheden voor realisatie liggen. De aanleg van wanden voor Oeverzwaluwen zou daarbij een hoge prioriteit dienen te hebben. De broedgelegenheid van de Oeverzwaluw verdwijnt in een snel tempo en in veel gevallen is deze slechts van tijdelijke aard. Men zou kunnen overwegen het scheppen van ruimte voor natuurwaarden bij de herinrichting van winningsprojecten verplicht te stellen.