Het zestigjarig bestaan van de beide verenigingen, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en Omstreken (AVN) en de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken (VB) biedt een gelegenheid bij uitstek om deze speciale aflevering van ’Het Vogeljaar’ geheel te wijden aan de vogelreservaten en -tuinen die Den Haag en omgeving rijk zijn. De eerste vogeltuin kwam tot stand in 1927; het beheer werd opgedragen aan de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage (AVN). In 1946 werd besloten de verantwoordelijkheid voor deze tuin over te dragen aan de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken (VB). De bereikte resultaten leidden ertoe dat daarna in een vrij hoog tempo ook andere gebiedjes werden aangewezen als vogelreservaat. Als gevolg hiervan verkeren Den Haag en naaste omgeving thans in de unieke positie te beschikken over dertien vogelreservaten en -tuinen. Den Haag heeft dit te danken aan: -in de eerste plaats het inzicht en de medewerking van het gemeentebestuur in het algemeen en van de Dienst Groenvoorzieningen en Milieu-educatie in het bijzonder. Wij mogen stellen dat deze situatie nimmer was bereikt indien hierbij niet de volledige medewerking was verkregen van de zijde van genoemde dienst, zowel bij de instelling als bij het onderhoud. Hiervoor spreken wij onze bijzondere dank uit -de hechte samenwerking tussen beide verenigingen -de grote inzet van de beheerders. Het doel en de resultaten maken dat zij hun vrijwillige taak als een voorrecht beschouwen – het feit dat Den Haag door zijn karakter van Groenstad de mogelijkheid biedt tot het aanwijzen van beschermde gebieden voor vogels. Een woord van dank ook aan de redactie van ’Het Vogeljaar’ voor de gastvrijheid en de goede verzorging die ons zijn geboden. Beide besturen spreken de hoop uit dat dit bijzondere nummer ook andere gemeentebesturen en -diensten zal stimuleren om tot inrichting van vogelreservaten over te gaan. De goede wil daartoe wordt nauwelijks beïnvloed door kosten en tot advies zijn wij graag bereid.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

onbekend. (1987). Speciaal nummer ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van twee Haagse verenigingen Vogelreservaten en Vogeltuinen van ’s-Gravenhage en omgeving Inleidend woord van beide verenigingen. Het Vogeljaar, 35(4), 177–177.