Het is zeker verantwoord om iets uitvoeriger aandacht te besteden aan de omstandigheden die zich voordoen rondom de inrichting van de eerste vogeltuin aan de Laan van Poot in Den Haag en wel om de navolgende redenen: – de gebeurtenis was uniek – de beweegredenen, te ondernemen stappen – zowel officieel als in de uitvoering – en in feite de gehele sfeer waarin alles zich afspeelde, verdienen vastlegging, niet alleen vanwege de verschillen (zestig jaar geleden), maar ook door de gelijkheid in idealisme; – de eerste tuin, ’De Haagse Vogeltuin’, is een lange reeks van jaren de enige gebleven; – de bronnen, waaruit de gegevens worden geput, zijn voor de meeste lezers onbereikbaar; – de Vogeltuin heeft tot 1946 onder beheer gestaan van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage (AVN) (in dat jaar werd het beheer overgedragen aan de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken (VB). Zowel de voorbereiding als de inrichting vond plaats in hechte samenwerking met vogelbeschermers, die een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de eerdergenoemde vereniging. Een blijk dus van een hechte band tussen beide groepen. Wat de bronnen betreft blijkt de vermelding beperkt tot vier soorten informatie: 1. Het in 1939 verschenen boekje ’De Haagse Vogeltuin’; een bundel schetsen onder redactie van P. Meyburg en dr. A. Schierbeek, uitgegeven ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en Omstreken (AVN) omvang 66 pagina’s (niet in de handel). Dit fraaie boekje, voorzien van vele foto’s, tekeningen en zelfs reprodukties van handschriften werd. ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage (AVN) in een tijd dat de minimumcontributie f 1,- per jaar bedroeg. Naast bijdragen van de beide redacteuren bevat het artikelen van dr. N. Tinbergen en P. Zalverder, de beheerder van het eerste vogelasiel in Den Haag; 2. De uitvoerige jaarverslagen van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage (AVN); 3. De aanmerkelijk beknoptere jaarverslagen van de Vereniging voor Vogelbescherming voor ’s-Gravenhage en Omstreken (VB). Helaas bevatten deze jaarverslagen slechts summiere gegevens over de totstandkoming van de latere vogeltuinen; 4. Het niet volledig op te roepen geheugen van de auteur.