Tijdens de periode van onderzoek aan Bruine Kiekendieven in De Weerribben (Woets 1986) bleek ook de Blauwe Kiekendief een regelmatige broedvogel in het reservaat. Tot dan toe waren alleen de Waddeneilanden en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bekend als gebieden waar de soort jaarlijks tot broeden kwam. Het voorkomen van de Blauwe Kiekendief in De Weerribben is in de onderzoekperiode dan ook met grote aandacht gevolgd, waarbij in het bijzonder gelet werd op aantalsontwikkeling, broedbiotoop, broedresultaten en voedsel. Voor een korte karakteristiek van het onderzoekgebied verwijs ik naar mijn publikatie over Bruine Kiekendieven in De Weerribben.