Er verscheen een tweede uitgave van een adresboekje, uitgegeven door de Stichting Dierenrecht Nederland. Het boekje bevat adressen van een aantal organisaties die zich op één of andere manier bezighouden met dieren. Opneming in dit boekje betekent niet dat de stichting zich automatisch achter de doelstelling van alle vermelde organisaties stelt. Wijzigingen, aanvullingen, op- en aanmerkingen kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat mevrouw J. Baas, Albert Schweitzerstraat 8, 2811 SC Reeuwijk, 01829 – 2853. Prijs ƒ 5,-- (postgironummer 1 723 425).