Ons land vervult een belangrijke functie voor de weidevogels als broed- en foerageergebied. Weidevogels zijn bovendien voor een leek gemakkelijk te observeren, maar ook gemakkelijk te verstoren. Om meer belangstelling voor deze in Nederland veel voorkomende vogels te krijgen schreef Joop Brinkkemper een boek over weidevogels, waarbij de unieke kleurenfoto’s van de bekende weidevogelfotograaf Oene Moedt het tot een echte Nederlandse uitgave maken. Het ademt de geest uit van Nol Binsbergen die, evenals de makers van het boek, als Zaankanter te midden van de weidevogels leefde. Over het standpunt van Vogelbescherming inzake het rapen van kievitseieren kunnen wij nauwelijks iets lezen, terwijl uit de Atlas van de Nederlandse Vogels nu juist de schatting van het aantal broedparen (respectievelijk broedgevallen) voor ons land wordt aangehaald waarvan de cijfers nog al eens ter discussie staan. Joop Brinkkemper & Oene Moedt: Kijken naar weidevogels. Hun gedrag, leefgebied en bescherming. 131 bladzijden, 112 kleurenfoto’s (1988). Uitg. Gwendo, Arnhem & Vogelbescherming. ISBN 90 – 70725-05-3. Prijs ƒ 43,50.