De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) bestaat tien jaar en ter gelegenheid daarvan is een jubileumboekje verschenen. Het is een relaas van datgene dat de leden van de vereniging de afgelopen tien jaar heeft beziggehouden. De vereniging heeft zich ten doel gesteld natuurwetenschappelijke gegevens te verzamelen ten behoeve van het instandhouden van natuur en landschap en wil de belangstelling bevorderen voor de veldbiologie in Friesland. De FFF is een dynamische vereniging, eigenlijk meer een werkorganisatie die ’Twirre’ uitgeeft, maar daarnaast ook rapporten. Het jubileumboekje bevat 100 bladzijden en kwam tot stand onder redactie van Philip Zeinstra en Piet Zumkehr. Op de bladzijden 27 tot en met 44 geeft Eddy Wijmenga een overzicht van de activiteiten die het Fügelferban (vogelwerkgroep) de afgelopen tien jaar heeft ondernomen. Broedvogeltellingen hebben zich vooral toegespitst op de stootvogels en een aantal gebiedsinventarisaties (onder andere meeroevers). De meeste tijd werd echter besteed aan het tellen van niet-broedvogels langs de Friese waddenkust, de slaaptrektellingen van steltlopers en de gebiedstellingen van stootvogels en steltlopers. Voor de komende tien jaar wil men het vooral op de natte gebieden houden (tellen van winter- en trekvogels, broedvogelmonitoring), maar ook aandacht besteden aan soorten die buiten deze gebieden voorkomen (onder andere bosvogels). Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij Eddy Wymenga, De Elzen 4, 9269 SK Veenwouden. Het contactadres van de Fryske Feriening foar Fjildbiology is Fries Natuurmuseum, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden.