In de jaren zeventig werd, naast de Bruine en de Blauwe Kiekendief, ook de Grauwe Kiekendief als broedvogel in De Weerribben aangetroffen. In elk geval in 1975 en 1976 kwamen alle drie Westeuropese kiekendiefsoorten met succes in het gebied tot broeden. Die zeer bijzondere situatie heeft zich sindsdien niet meer voorgedaan. Evenals dat in bijna alle andere Nederlandse broedgebieden het geval is, is ook in De Weerribben de Grauwe Kiekendief verdwenen. Alhoewel de vereiste biotoop nog ruimschoots aanwezig lijkt, is een hernieuwde vestiging van de soort, gelet op de landelijke ontwikkeling van het aantal broedparen, helaas niet waarschijnlijk. De Grauwe Kiekendief lijkt op het trieste punt te staan uit Nederland te gaan verdwijnen.