Over de eventuele gevolgen van windturbines voor vogels is nog relatief weinig bekend. Toch moeten beleidsbeslissingen worden genomen over de introductie van windenergie en de keuze van lokaties daarvoor. De Rijksoverheid bijvoorbeeld streeft naar een windenergievermogen van 1,000 MW in het jaar 2000. En ook provincies willen een plaatsingsbeleid ontwikkelen voor windenergieparken en daarbij onder meer rekening houden met de eventuele gevolgen voor vogels. Als voorbereiding daarvan heeft de provincie Flevoland aan het centrum voor energiebesparing en schone technologie gevraagd een korte en actuele beschrijving op te stellen van de huidige inzichten en kennis omtrent de risico’s voor vogels veroorzaakt door plaatsing van windenergieparken. Het voorliggende artikel bevat daarvan de resultaten. Dit artikel bevat dus géén nieuwe onderzoeksresultaten, maar is vrijwel volledig gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke litteratuur. Een zeer korte beschrijving van de belangrijkste onderzoeken is opgenomen en tevens is een verschil van inzicht tussen verschillende auteurs beknopt weergegeven. Daarbij is ook een eigen standpunt ingenomen. Tot slot volgt een discussie over de beschikbare gegevens, met daaraan gekoppeld enkele overwegingen voor het beleid (paragraaf 8).