Op velerlei wijze worden wij er heden ten dage opmerkzaam op gemaakt dat de mensheid zich dient in te spannen voor het behoud van natuurgebieden om hierdoor het eigen leefklimaat in stand te houden. De toegenomen kennis van de ecologie heeft het inzicht opgeleverd dat het verdwijnen van natuurterreinen meer is dan het verdwijnen van enkele planten en vogels. Dat het verdwijnen van vogels zoals Ooievaars en Ortolanen te maken heeft met de cultuurtechnische ontwikkelingen in ons land zal nu menigeen duidelijk zijn. Naast de economische vooruitgang zijn door allerlei technieken ook grote verarmingen in de vogelwereld teweeggebracht. Wij denken hierbij aan waterbouwkundige werken en cultuurtechnische maatregelen zoals ’droogmakerijen’, drainagesystemen, grasland- en bouwlandbemesting en – bewerking, enzovoort.