Sinds enkele jaren wordt door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar de invloed van verkeer op de populatieomvang, cq. dichtheid van vogelsoorten, langs wegen. Voor dit onderzoek bestaat behoefte aan gegevens over nestkastonderzoek, verricht in gebieden die langs autosnelwegen liggen. Deze kunnen mogelijk inzicht verschaffen in verschillen van broedresultaten.