Minsmere is een vogelreservaat gesitueerd langs de Noordzeekust van het graafschap Suffolk in het meest oostelijk gelegen deel van Engeland. Het gebied ligt dus nagenoeg recht tegenover Nederland. De pachtrechten van hel reservaat bestaan sinds 1948. Deze rechten waren aanvankelijk beperkt tot de bos en heidegebieden. Sinds 1977 zijn beheersrechten over het gehele reservaatgebied verworven. Dit betekent dat sinds 1977 aan biotoopbeheer is gewerkt. De nationale trend in het populatieverloop van de Nachtzwaluw vertoont in Groot-Brittannië een langzaam dalende tendens en dat was tot 1977 in Minsmere ook het geval. Wij waren er zeker van dat deze negatieve trend in het reservaat te keren was. Rob Berry, één van de bewakers, kreeg in de periode 1975-1977 opdracht om een onderzoek te doen naar de habitateisen van de Nachtzwaluw. Zie hiervoor het artikel ’Nightjar habitats and breeding in East Anglia’ in British Birds 72 : 207- 218.