In de wintermaanden van 1988/1989 hebben leden van de KNNV-afdeling Voorne-Vogelwerkgroep de overwinterende stootvogels en uilen (Sperwer, Buizerd, Blauwe en Bruine Kiekendief, Slechtvalk, Smelleken, Torenvalk, Ransuil, Velduil en Steenuil) geteld op 22 lokaties op Voorne-Putten (Oost). De totale oppervlakte van het geïnventariseerde gebied bedraagt circa 9500 ha. Het geschatte aantal overwinterende stootvogels per 100 ha wordt in een tabelletje opgegeven. Van elke soort is een overzichtskaartje opgenomen. H. van der Wal & A. van der Heiden: Overwinterende roofvogels en uilen op Voorne-Putten (Oost) 1988-1989. 12 bladzijden, 7 figuren. Mededeling nummer 64 van de Vogelwerkgroep KNNV – afdeling Voorne. Tegen betaling van verzend- en kopieerkosten zijnde f 4,50 kan men een exemplaar van mededeling nummer 64 aanvragen bij de Veldwinkel KNNV, Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht, 030-314 797.