In mei 1989 is door het ministerie van Landbouw en Visserij aan de Tweede Kamer een Beleidsvoornemen inzake het Natuurbeleidsplan gezonden. Een gediscrimineerd aantal organisaties heeft het voornemen ter becommentariëring toegezonden gekregen. Gezien de inhoud van het voornemen is het beslist gewenst dat een groter publiek hiervan kennis kan nemen. Het voornemen beslaat een periode van dertig jaar terwijl voor het Nationaal Milieubeleids Plan twintig jaar is uitgetrokken. Bovendien lijkt het er op dat de voornemens voor een ecologische hoofdstructuur niet meer aan de orde zijn. Veeleer is er sprake van clustervorming waarbij het grootste deel van Nederland min of meer voor de maakbare natuur. Wanneer wij naar de vogelsoorten kijken waarvoor soortenbeschermingsplannen gemaakt worden (Lepelaar, Kerkuil, ganzen, IJsvogel, Patrijs, Kraanvogel, Korhoen), dan lijkt de aaibaarheidsfactor een belangrijke overweging in de keuze te zijn geweest. Of wellicht belangen zoals die van landbouw, jacht en recreatie? Mogelijk is willens en wetens de EG-Vogelrichtlijn buiten dit beleidsvoornemen gehouden en zal het plan wederom in de tijd worden vooruitgeschoven. De, in de maak zijnde, habitatrichtlijn van de EG is eveneens niet als factor in de plannenmakerij opgenomen zodat er alles bij elkaar genomen weer voldoende redenen te vinden zijn om het geheel te laten herschrijven. Het grote aandeel dat, wederom, toebedacht wordt aan vrijwilligers is tekenend voor de ’bezorgdheid’ van onze overheid voor het wel en wee van onze leefomgeving. Pierre Maréchal Ministerie van Landbouw & Visserij: Natuurbeleidsplan. Beleidsvoornemen. Met figuren en kaarten, 179 bladzijden (1989). Uitg. SDU uitgeverij. ISBN 9012 06252 7. ’s-Gravenhage. Prijs ƒ 49,50 Rechtstreeks bestelbaar: 070-3 789 880