De soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend, maar soms helpt blazen wel om een verbrande mond te voorkomen. Daar moest ik aan denken, en aan het blazen wil ik graag meewerken, toen ik de opwinding overdacht die is ontstaan na het bekend worden van het voornemen van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland om nestkasten voor vogels uit natuurgebieden te verwijderen (zie Vogeljaar 38 (5, 1990): 214-219 en 39 (1, 1991): 5-7). Het beleid is volgens de directeur terreinbeheer van ’Natuurmonumenten’, ir. E.P.L. Hessels, met wien ik op 12 april 1991 telefonisch uitvoerig over deze zaak sprak, op dit punt aanzienlijk afgezwakt. En ik geloof de heer Hessels op zijn woord. Afgezien van de wijze waarop deze zaak ter hand is genomen en in de publiciteit is gekomen, gaat het hier om een belangrijk uitgangspunt van het natuurbeheer, waarvan ik de problemen in hoofdlijnen zal trachten te schetsen.