In 1991 was het precies 35 jaar geleden dat ’De Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen’, nu Natuurbeschermingsvereniging ’De Steltkluut’, werd opgericht. De vereniging bestaat uit verschillende werkgroepen. De oudste is de werkgroep Landschapsonderhoud, kortweg Knotgroep, genoemd. Deze bestaat reeds twintig jaar! Op 5 oktober 1991, tijdens de jubileumactiviteiten in het Cultureel centrum ’De Halle’ in Axel, demonstreerde deze werkgroep uitgebreid haar vaardigheden. Dank zij deze vaste kern van vrijwilligers komen er in Zeeuwsch-Vlaanderen nog steeds knotwilgen en knotpopulieren voor. Enkele andere groepen zijn: werkgroep Planologie, Vogel-, Bomen-, Planten- en Insektenwerkgroep en bijvoorbeeld de Jeugdwerkgroep. In de jaren tachtig heeft de vereniging haar naam gewijzigd omdat zich een nieuwe generatie natuurliefhebbers aandiende. Deze ’nieuwe lichting’ heeft een bredere kijk op natuurbescherming dan alleen het waarnemen van vogels. Achteraf gezien, bleek de voortzetting op deze manier succesvol te zijn. In het werkgebied groeit de industrie steeds door, er is overbemesting (kunstmest) van akkerbouwgronden, veel recreatie en er worden bosrijke gebieden ten behoeve van woningbouw gerooid. In samenwerking met de milieuverenigingen is er de laatste jaren veel werk verzet om gemeenten en provincie te stimuleren natuur en landschap in Zeeuwsch-Vlaanderen zo veel mogelijk te ontzien. De vereniging vindt een extra uitdaging bij de voortzetting van het vele werk in het toenemend vertrouwen in de verenigingsstandpunten bij het grote publiek in de regio. Een reden te meer om mee te werken aan de oprichting van een Milieu Educatief Centrum (MEC) in Zeeuwsch-Vlaanderen, Een MEC geeft een extra ondersteuning voor verenigingen en ook faciliteiten voor bedrijven, onderwijs en natuurlijk voor de bevolking. Het milieuprogramma voor 1992 kan bij het voorlichtingscentrum van de provincie Zeeland worden aangevraagd (Abdij 9, Middelburg, 01180-31 400). De hele groei heeft het nodig gemaakt dat de aanstelling van extra bestuursleden nodig was. Hierdoor kan de Natuurbeschermingsvereniging ’De Steltkluut’ wat zaken waar voorheen weinig tijd voor was, aanpakken. Zo kreeg het clubblad ’De Steltkluut’ al een nieuw jasje en werd regelmaat gebracht in de uitkomst van het jeugdblad ”t Stekkertje’. Er wordt wat meer gewerkt aan public relations en onder de Oostzeeuwschvlaamse bevolking loopt een onderzoek naar het nut en de bekendheid van een natuurbeschermingsvereniging. Tijdens de jubileumdag is door de Planologiewerkgroep een zwartboek gepresenteerd over hetgeen in de afgelopen jaren allemaal mis is gegaan. De vereniging maakt zich zorgen om de kreken. Grote gebiedsdelen langs de kreken zijn inmiddels akkerpercelen geworden. Hierdoor is heel wat bijzondere flora verdwenen en ook de vogelstand is drastisch verminderd. Natuurbeschermingsvereniging ’De Steltkluut’ verdient alle belangstelling in Zeeuwsch-Vlaanderen. Er zijn vast wel activiteiten waar men eens aan mee kan doen. Al was het maar om eens kennis te maken. De vereniging is te bereiken op postbus 319, 4530 AH Terneuzen. Telefonisch, na 17.00 uur, bij het secretariaat mevrouw V. van Bavel, 01140-14 224.