De weidevogelpopulatie in Friesland loopt fors terug. De broedpaardichtheden zijn in enkele jaren zeer sterk gedaald. Het pas verschenen jaarverslag 1991 van de Vogelwacht Joure en omstreken merkt een spectaculaire daling op van de Kievit. Gerben Veenstra (coördinator nazorg) van de plaatselijke vogelwacht geeft aan dat de broeddichtheid van de Kievit per honderd hectare is gedaald van 40,87 broedparen in 1984 tot 20,67 broedparen in 1991. De daling van bijna vijftig procent in acht jaar is zeer opvallend, maar de Jouster vogelwacht staat niet alleen. Ook bij enkele andere vogelwachten (Jubbega, Trynwalden, Idaarderadeel en Lemmer) is de afname zeer groot. De terugval kan geen incident zijn. Volgens de informatie van een aantal nazorgers uit Joure is deze achteruitgang vooral te wijten aan de diepteontwatering waarmee de ruilverkavelingen in de omgeving gingen gepaard. Naast die van de Kievit is de broedpaardichtheid van de Grutto per honderd hectare bij Joure ook afgenomen. In 1984 waren er nog 26,96 paren, in 1991 was het aantal geslonken tot gemiddeld 17,07 paren.