Dat weidevogels in West-Nederland de laatste decennia in aantal achteruitgaan zal niemand meer verbazen. Des te opmerkelijker is het feit dat in één van de laatste goede weidevogelgebieden in het westen van Zuid-Holland, Midden-Delfland, de stand sinds een aantal jaren een sterk toenemende tendens vertoont. Deze toename geldt niet alleen voor Scholekster en Kievit, die in meer weidegebieden toenemen, maar ook voor de kritieke weidesoorten als Grutto en Tureluur. In 1989 en 1990 werd door ondergetekende de voor weidevogels veel minder interessante gebieden als het Westland en het westelijke deel van de Haaglanden geïnventariseerd op weidevogels. Deze gebieden grenzen aan Midden-Delfland en geven heel andere ontwikkelingen te zien. Deze ontwikkelingen konden wel eens in verband staan met de schijnbaar positieve situatie in Midden-Delfland.