In tegenstelling tot het Haringvliet, waar langs noord- en zuidoever een keten van open grasgorzen ligt, bezit het Hollandsch Diep er maar één. Dat zijn de Hoogezandsche Gorzen, gesitueerd langs de noordoever, in de Hoeksche Waard ten oosten van Numansdorp. De natuurwaarden van deze zes kilometer lange buitendijkse oeverstrook kregen in 1970 bevestiging door een aanwijzing Natuurbeschermingswet. Dat was bij de sluiting van het Haringvliet. Deze afsluiting luidde echter ook de oeverafkalving in welke tot op de huidige dag doorgaat. Alle betrokkenen lijken zich erbij te hebben neergelegd dat aan die oeverafkalving geen einde wordt gemaakt. Zodat de Hoogezandsche Gorzen zijn gedoemd te verdwijnen. Moeizaam kwamen na de Haringvliet-sluiting procedures op gang om tot oeverbeschermingen te komen. Successievelijk kwamen die er ook maar niet zelden waren ze bijzonder kostbaar en er kon niet worden voorkomen dat veel grond verloren ging, op de Korendijksche Slikken zelfs vele tientallen meters. Toen in 1987 in het Krammer-Volkerak de getijden wegvielen, dreigde daar het zelfde probleem. Rijkswaterstaat begon toen vrijwel direct met de aanleg van oeververdedigingen, waardoor groot terreinverlies achterwege bleef.