Er verscheen bij de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken over het voorkomen van de Knobbelzwaan in het werkgebied van deze vogelwerkgroep een rapport van een telling in het voorjaar 1991. De vogelwerkgroep gaf eerder reeds vier rapporten uit over tellingen in haar werkgebied. De meeste Knobbelzwanen bevinden zich in het voorjaar op het Gooimeer, in het Vechtplassengebied en de naburige weilandgebieden en in het westelijke gedeelte van de Eempolders. De Knobbelzwanen op het Gooimeer komen er om te ruien. Dit zijn ongeslachtsrijpe en ongepaarde exemplaren. Hoewel er veel meer donsjongen zijn geteld dan bij de eerder gehouden tellingen, blijft het gemiddeld aantal jongen per succesvol broedpaar stabiel. Daarom lijkt het er op dat de geconstateerde toename wordt veroorzaakt door beter tellen. In het voorjaar werden 522 Knobbelzwanen geteld, waaronder 73 broedparen en 220 jonge dieren. F.H. van de Weijer: De Knobbelzwaan in het Gooi en omstreken in 1991. 15 bladzijden, 3 figuren, 9 tabellen, 2 bijlagen (1992). Uitg. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Het rapport is verkrijgbaar tegen kostprijs en verzendkosten zijnde f 6,50, dat kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer 49,05.89.995 ten gunste van F.H. van de Weijer, Hilversum, onder vermelding van ’Knobbelzwanenrapport 1991’.