In het begin van de jaren tachtig was de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk nog een ’vogelwacht’ binnen de federatie van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). Sinds 1981 is de vereniging zelfstandig en sinds 1990 is deze organisatie actief in het bredere veld van natuur- en milieubescherming. Dit is een gevolg van het feit dat binnen de vereniging het besef is gegroeid dat natuurbescherming alleen kan als er effectieve milieubescherming plaatsvindt. De bescherming van vogels staat of valt aldus met de bescherming van geschikte biotopen. De laatste zijn op hun beurt weer afhankelijk van het in tact houden van de ecologische ’hoofdlijnen’ (zoals de kwaliteit van het water, bodem, lucht) waardoor planten en dieren kunnen blijven voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het behoud van de regenwouden. Als deze verdwijnen zullen ook een aantal broedvogels uit ons land verdwijnen. Dit soort zaken vormen de achtergrond van de bredere opstelling van de Vereniging voor Natuurbescherming, gevestigd te Gorredijk. Bij de activiteiten van de voormalige vogelwacht behoren dus ook zaken zoals het voeren van actie ten behoeve van het behoud van de oerbossen (tropische regenwouden, bossen in Canada en Tasmanië), het ’meedraaien’ in het Conciliair Proces, het beroep aantekenen bij de Raad van State tegen het voornemen om zes hectare bos te vellen ten behoeve van de aanleg van een golfbaan en bezwaarschriften procedures ten behoeve van het behoud van waterkwaliteit. De vereniging is verder actief op verschillende andere deelgebieden zoals in het voorjaar de bescherming van weidevogels, de organisatie van natuurwandelingen en tentoonstellingen, de uitgave van een leerrijk en gevarieerd kwartaalblad ’De Geaflecht’. Jaarlijks wordt een fietstocht georganiseerd ten behoeve van het Ooievaarscentrum. Met de milieuafdeling van de gemeente Opsterland wordt regelmatig overleg gevoerd. De vereniging kan bij haar activiteiten ook uw hulp of steun gebruiken. Dat kan onder meer door donateur of lid te worden. Nadere informatie: Vereniging voor Natuurbescherming, gevestigd te Gorredijk, secretariaat K. Stuurman, Schuinpad 34, 8421 PX Oldeberkoop, 05164- 1859 Pierre Maréchal.