Contacten tussen ornithologen uit de voormalige Sovjet-Unie en Nederland bestaan er al lang. Ik zelf reisde in 1976 voor de eerste keer naar de USSR om deel Ie nemen aan een congres in Novosibirsk. Sinds de politieke veranderingen vanaf het eind van de jaren tachtig zijn de contacten sterk toegenomen. Ze zijn nu ook gestructureerd in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten die de Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (Directie NBLF) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, heeft gesloten met een aantal instellingen in de voormalige Sovjet Unie; de betrokken instellingen liggen nu in Rusland en de Oekraïne. In dat kader vinden onder andere de inmiddels bekende expedities plaats naar de broedgebieden van ganzen en steltlopers op Taimyr, Siberië. Dit gebeurt veelal in samenwerking met Nederlandse onderzoeksinstellingen zoals het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (voormalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer) en de Universiteit van Groningen, maar ook de Dutch Working Group for International Wader- and Waterfowl Research (WIZO). De projecten worden ten dele gefinancierd via de Afdeling Internationale Zaken van de Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna.