In 1974 zijn bij Nieuwkoop bijna honderd, en in 1990 bij Nulde, een recreatiestrandje aan het Nuldernauw bij Ermelo, twaalf nesten van de Kleine Karekiet gevonden. De nestgegevens zijn in dit artikel uitgewerkt. De Kleine Karekiet is een uitgesproken rietbroedvogel. Bijna 90% van 81 Nieuwkoopse en 100% van 12 Nuldense nesten was bevestigd aan waterrietstengels (tabel 1). Toch broedt de Kleine Karekiet ook in oevervegetaties met weinig Riet. Het nest wordt dan bijvoorbeeld verankerd aan stevige stengels van kruiden als Moerandoorn en Koninginnekruid. Het aantal neststengels bedraagt twee a zeven (grafiek 1). De Kleine Karekiet heeft waarschijnlijk voor de nestbouw jong, nieuw riet nodig. Het overjarige riet heeft door bladafval (te) weinig aanknopingspunten (tabel 2a). Overjarige rietstengels worden wel bij de nestbouw gebruikt, maar ze zijn ten opzichte van jonge rietstengels altijd in de minderheid (tabel 2b). De nesthoogte bedraagt 50 à 100 cm boven water (grafiek 2). De gemiddelde nesthoogte in Nieuwkoop was 64, in Nulde 77 cm. Kolonievorming wordt in de litteratuur meermalen vermeld. Met De Wijs (1989) wordt de vraag gesteld in hoeverre en hoe vaak dit middels nestvondsten is bewezen. Noch in Nieuwkoop, noch in Nulde is het geconstateerd. De nesten liggen ongeveer in het midden van de rietkragen. De nesten in de smalle rietkragen van Nieuwkoop liggen merendeels nog geen halve meter af van de buitenrand van de oevervegetatie. De nesten in de brede rietkragen van Nulde (tabel 4b) liggen meters af van deze buitenrand Deze nesten zullen geen hinder ondervinden van de waterrecreatie mits men uit de oevervegetatie blijft. De nesten, en daarmee ook de territoria, liggen in brede rietkragen dichter bij elkaar dan in smalle (grafiek 4). Hieruit blijkt dat het aantal broedparen sterk afhankelijk is van de hoeveelheid waterbel. De kans op ondertelling is in brede rietkragen waarschijnlijk groter. Juni is de eimaand, maar ook in juli en augustus zijn er eitjes. Legsels van vier eitjes komen het meeste voor. Legsels in eind juli en augustus zijn waarschijnlijk vervolglegsels. Voor Nulde zou dit betekenen dat eenderde à de helft van de paren een tweede legsel heeft gehad!