In een samenwerkingsverband tussen de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat en Sovon wordt momenteel gewerkt aan de samenstelling van een gegevensbestand van alle ’kustbroedvogels’ in Nederland: Aalscholver, Eidereend, Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, meeuwen en sterns. Hierbij gaat het om (schattingen van) aantallen broedparen per gebied sinds 1900. Dit project is tevens onderdeel van het project ’oude tijdreeksen’ van Sovon en heeft tot doel te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van het populatieverloop van de geselecteerde soorten sinds 1900. Ook wordt getracht een beter inzicht te krijgen in de factoren die de populatiegrootte hebben bepaald (reproduktie, sterfte, jacht, eierenrapen, verstoring, predatie, verontreiniging en dergelijke. Een samenvatting van dit project zal verschijnen in de vorm van een ’Atlas van Nederlandse kustbroedvogels’, waarschijnlijk als een speciaal nummer van ’Limosa’.